QOOTNTT(؁j@ _ˍbkZOh@@@K
@  ΐZ@_ˍbkZ

P@iPOFOO`PQFPOj
@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 v
@ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
b@k 2 1 0 2 1 0 2 3 X 11

@@@@Wc[qAO

Q@iPRFPO`PTFPOj

@ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 v
b@k 0 1 1 0 0 5 0 0 0 7
@ 1 2 7 1 2 0 0 1 X 14

@

@@@@ۉv[O

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

߂iuEU̖߂j